PREUS DONA'T D'ALTA
Si vols ser titular d'abonament Abona't online!
ATENCIÓ: LES ALTES ONLINE ESTAN TEMPORALMENT DESACTIVADES.
A)Si és la primera vegada que vens al SAF, abans has de REGISTRAR-TE a la base de dades
B)Si ja has tingut relació amb el SAF
, només has de recuperar la contrasenya clicant a l'opció “Has oblidat la teva clau d´accés?” en aquest apartat.    

Identificant-te amb la clau d'accés i el NIF/NIE amb lletra al camp d’usuari, ja pots ABONAR-TE clicant a l’opció Abonament: Nou abonament, triant en funció del perfil al qual pertanys el tipus de quota mensual individual* que t’interessi i efectuant el pagament.

Per finalitzar l'alta, demana CITA PRÈVIA per venir a recepció i portar aquesta documentació:

-  NIF/NIE/passaport, dades bancàries i document que acrediti la relació amb la comunitat universitària o vinculada (de no ser així, caldrà que abonis la diferència) i/o vincle familiar, si escau.
- *Per a abonaments individuals que inclouen menors o familiars o DUO, s'afegeixen la resta d'integrants el dia de la cita i es cobra la diferència de quota. Es recomana que sols vingui la persona titular o màxim un acompanyant. Si la resta d'integrants no han estat usuaris/àries del SAF en els darrers 5 anys, han de registrar abans les dades 
AQUÍ.

-  Ordre de domiciliació SEPA+alta de dades, si no s'és titular del compte bancari. 
Cal pagar també l'
ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA, llevat d'estudiants amb assegurança complementària UAB.
Tens algun dubte?
Contacta amb nosaltres!
contacta aquí
Amb cita prèvia Abona't presencialment
S’ha de sol·licitar cita prèvia per tramitar l’alta a recepció. Prèviament, cal estar registrat a la base de dades del SAF. 
A) Qui no hagi estat mai persona abonada o no s’hagi inscrit abans en cap activitat, ha de registrar les seves dades en aquest FORMULARI
B) Qui hagi tingut relació amb el SAF anteriorment, només ha de recuperar la contrasenya clicant a l'opció “Has oblidat la teva clau d´accés?” en aquest apartat.  

Identificant-se amb la clau d'accés i el NIF/NIE amb lletra al camp d’usuari, es pot demanar aquí CITA PRÈVIA
   

El dia triat per venir a recepció a completar l’abonament, cal portar:

-  NIF/NIE/passaport, dades bancàries i document que acrediti la relació amb la comunitat universitària o vinculada i/o vincle familiar, si escau.
- Per a abonaments familiars o DUO, es recomana que sols vingui la persona titular de l'abonament o màxim una d'acompanyant. Si la resta d'integrants no han estat mai usuaris/àries del SAF, cal que tots prèviament registrin les seves dades AQUÍ.
-  L'ordre de domiciliació SEPA + Alta dades, si no s'és titular del compte bancari. 
Cal pagar també l' ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA, llevat d'estudiants amb assegurança complementària UAB.
HORARIS
DE LES ACTIVITATS
clica aquí